Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Fluidisk kalkulator

Med den fluidiske kalkulatoren kan du pålitelig og enkelt beregne Kv-verdier, gjennomstrømninger og trykksenkninger.

Ved riktig valg av typen og dimensjoneringen av en ventil kan forskjellige beregningsvariabler være utslagsgivende. Slik bidrar Kv-verdien, gjennomstrømningsraten og den karakteristiske verdien for trykktapet, til å finne den riktige ventilen for de ønskede kravene og applikasjonene. Beregn disse verdiene enkelt online med vår kostnadsfrie fluidiske kalkulator.

Bürkert fluidisk kalkulator – Gratis online beregning av Kv-verdi

Du ønsker å beregne gjennomstrømningskoeffisient, gjennomstrømningshastighet eller trykktap for en ventil? Vår gratis fluidisk kalkulator hjelper deg med dette. Velg det passende blant en rekke eksisterende medier eller opprett et eget.

Gjennomstrømningskoeffisient

Hva betyr gjennomstrømningskoeffisienten Kv?

Kv-verdien er en siden 1950-årene eksisterende standardisert indeks for en oppnåelig gjennomstrømning av et fluid gjennom en ventil. Beregningen av Kv-verdien skjer iht. DIN EN 60 534, hvorved verdien defineres i samsvar med direktivene VDE/VDI 2173 gjennom målingen av vann ved et trykktap på ca. 1 bar og en temperatur på 5-30°C. Enheten til resultatet angis i m3/t.

I tillegg står denne karakteristiske ventilverdien kun for et bestemt slag til en ventil, altså en spesifikk åpningsgrad. Dermed har en ventil så mange Kv-verdier, som den har innstillingstrinn. En åpen/lukket-ventil har dermed kun en Kv-verdi og reguleringsventil Kv-verdi for hver stilling. Indeksen for maksimalt slag på 100% er Kvs-verdien.

Forskjellen mellom verdiene Cv & Kv

Den ofte likestilte Cv-verdien er den amerikanske måleenheten, som angis i USG/min (US-Gallon per minute), og derfor ikke kan likestilles med Kv-verdien. Til dette finnes det omregningsformler:

Kv = 0.857 * Cv 

Cv = 1.165 * Kv

Formlene for beregningen av gjennomstrømningskoeffisienten for forskjellige aggregattilstander

Kv-beregning for væsker

For å beregne Kv-verdien for væsker, må gjennomstrømningen i l/min eller m3/t, tettheten til mediet før ventilen og trykktapet være kjent for ventilen, altså differansen til inngangs- og returtrykket.

Formel Kv Flüssigkeiten: Kv = Q * √(1bar/ Δp* p/(1000kg/m^3)

Q = volumgjennomstrømning i m3/t
Δp = trykktap i bar
ρ = tettheten til væsken i kg/m3

Kv-beregning av gasser

Ved beregningen for gasser skilles det mellom under- og overkritisk strømningstilstand. Underkritisk betyr, at inngangs- og returtrykket til ventilen bestemmer gjennomstrømningen. Jo større returtrykket, altså trykket etter ventilen (p2), blir, desto mindre blir volumgjennomstrømningen.

Overkritisk betyr i sin tur, at gjennomstrømningen bare avhenger av inngangstrykket, hvorved strømningseffekten av “Chokings” opptrer her. Derved oppstår det ved stor trykkdifferanse (Δp > p1/2) teoretisk lydhastighet i den smaleste diameteren til ventilen. Det gjennom trykktapet akselererte mediet kan herved ikke strømme raskere enn lydhastigheten (Mach 1), også når returtrykket senkes videre. Ved gasser skjer den standardiserte beregningen ved 1013 hPa og 0°C med QN som standard gjennomstrømningsmengde og standard tetthet ρN. Herved må det også tas hensyn til temperaturpåvirkningen.

Beregning ved underkritisk strømning (subsonisk hastighet)

Bedingung p2 > p1/2
Kv Formel für Gase mit unterkritischer Strömung: Kv = QN/514 * √((ρN ∗ T)/(∆p ∗ p2))

Beregning ved overkritisk strømning (lydhastighet)

Bedingung: p2 < p1/2
Formel Kv Gase: Kv = QN/(257 ∗ p1) * √(ρN∗T)

p1 = inngangstrykk i bar
p2 = returtrykk i bar
Δp = trykktap i bar
QN = volumgjennomstrømning, standardisert, i m3/t
ρN = tetthet, standardisert, i kg/m3
T = absolutt temperatur før ventilen i Kelvin

Måleoppbygning for Kv-verdiberegning av ventiler

Den nedenfor oppførte illustrasjonen viser en måleoppbygning for beregningen av Kv-verdier ved gitt trykktap. Derved er 1 testobjektet, altså ventilen som skal testes og 2 strømningsmåleren. I forsøksoppbygningen befinner det seg i tillegg målepunkter for inngangs- (3) og returtrykket (4) og en strømningsreguleringsventil (5). Videre er det tilkoblet et temperaturmåleapparat (6) for målingen av gassformige medier.

Messaufbau Durchflusskoeffizient mit Regelventil und Strömungsmesser

1 Testobjekt
2 Strømningsmåler
3 Manometer: trykk foran ventilen (inngangstrykk)
4 Manometer: trykk etter ventilen (returtrykk)
5 Strømningsreguleringsventil
6 Temperaturmåleapparat

Gjennomstrømningsrate

Hva betyr gjennomstrømningsraten Q?

En annen indeks fra fluidteknikken er gjennomstrømningen eller også kalt volumgjennomstrømningen. Den uttrykker hvor mye volum av et fluid strømmer gjennom en ventil i en gitt tid.

For å beregne gjennomstrømningsmengden til en væske, må Kv-verdien, tettheten til mediet og trykkdifferansen mellom inngangs- og returtrykket være kjent. Medier som er angitt av Bürkert er for eksempel oksygen, karbonmonoksid eller etan. Her er den respektive tettheten allerede lagret og trykkdifferansen beregnes automatisk, slik at kun feltene for Kv-verdien og inngangs- samt returtrykket må fylles ut.

Formlene for beregning av volumstrømmen for forskjellige aggregattilstander

Gjennomstrømningsberegning for væsker

Gjennomstrømningsmengden beregner du med følgende formel:

Formel Durchflussrate Flüssigkeiten: Q = Kv * √((1000 ∗ ∆p)/p1)

Q = gjennomstrømningsmengde
Kv = gjennomstrømningskoeffisient i m3/t
Δp = trykktap i bar
ρ = tetthet i kg/m3

Gjennomstrømningsberegning for gasser

Den standardiserte gjennomstrømningen av en gass krever i sin tur også Kv-verdien, samt standard tettheten, inngangs- og returtrykket og temperaturen til mediet. I tillegg må det også her skilles mellom under- og overkritisk strømning.

Beregning ved underkritisk strømning
Bedingung p2 > p1/2
Formel Durchflussrate Gase unterkritisch: QN = 514 * Kv * √((∆p ∗p2)/(pN ∗ T))
Beregning ved overkritisk strømning
Bedingung: p2 < p1/2
Formel Durchflussrate Gase überkritisch: QN = 257 * Kv * p1 * 1/√(pN ∗ T)

p1 inngangstrykk i bar
p2 = returtrykk i bar
Δp = trykktap i bar
Kv = gjennomstrømningskoeffisient i m3/t
ρN = tetthet i kg/m3
T = temperatur i Kelvin

Trykktap via ventilen

Hvordan trykktapet via en ventil beregnes

Trykksenkningen betegner differansen mellom inngangstrykket til mediet før ventilen og returtrykket etter ventilen. Denne måleverdien refererer til energitapet til et fluid ved gjennomstrømning av en ventil og angis i bar. For beregningen av trykktapet for en væske kreves Kv-verdien, tettheten til væsken og gjennomstrømningen. I det følgende finner du formelen som ligger til grunn for beregningen.

Formlene for beregning av trykksenkningen for forskjellige aggregattilstander

Trykktapberegning for væsker

Formel Druckverlust Flüssigkeiten: Δp = p * (Q/Kv)2 * 1/1000

ρ = tetthet i kg/m3
Q = volumgjennomstrømning i m3/t
Kv = gjennomstrømningskoeffisient i m3/t

Trykktapberegning for gasser

Ved beregningen for et gassformig medium skilles det mellom under- og overkritisk strømning og det kreves følgende verdier: Kv-verdien, standard gjennomstrømning ved 1013 hPa og 0°C, samt standard tettheten, returtrykket og medietemperaturen.

Beregning ved underkritisk strømning
Bedingung p2 > p1/2
Formel Druckverlust Gase unterkritisch: Δp = (Q2N ∗ pN ∗ T)/(Kv2 ∗ 5142 ∗ p2)

Beregning ved overkritisk strømning
Bedingung: p2 < p1/2
Formel Druckverlust Gase überkritisch Δp ≠ f(Kv, QN, ρN, p2, T)

p1 = inngangstrykk i bar
p2 = returtrykk i bar
ρN = tetthet i kg/m3
T = temperatur i Kelvin
QN = volumgjennomstrømning, standardisert, i m3/t
Kv = gjennomstrømningskoeffisient i m3/t

 

Velg blant en rekke eksisterende medier, for eksempel brom eller neon, som er lagret med deres tetthet, eller opprett et annet medium. Derved trenger du kun å angi tettheten og aggregattilstanden til fluidet. Mens du så legger inn de nødvendige dataene for ønsket verdi, arbeider den fluidiske kalkulatoren allerede i bakgrunnen og viser i tillegg til sluttresultatet også mellomresultatene automatisk i boksen oppe til høyre.

Start beregning nå!

Ønsker du å beregne andre stoffer, som f.eks. vanndamp, eller spesielle strømningsbetingelser, som utløses av svært lav gjennomstrømning eller høyere viskositet? Eller søker du etter en prosessventil, som passer perfekt til dine krav? Da bruker du vårt verktøy for ventildimensjonering spesielt for valget av prosessventiler. Dimensjoner ventil nå!

Min sammenligningsliste